0855.665.611

Đáp án môn chính trị – pháp luật

BÀI GIẢI MÔN CHÍNH TRỊ

Chính trị xuất hiện khi nào?

 1. Khi nhà nước ra đời
 2. Khi xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo
 3. Khi có sự xuất hiện các đảng phái chính trị
 4. d. Khi xã hội có sự phân chia giai cấp

 

Hoàn thành định nghĩa sau:  « Chính trị là khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người, giai cấp, đảng phái, dân tộc trong việc …, …, …. và …..quyền lực chính trị »

 1. giành, giữ, tổ chức, thực thi
 2. giữ, giành, tổ chức, thực thi
 3. đấu tranh, giành thắng lợi, tổ chức chính quyền, thực thi quyền lực
 4. đấu tranh giai cấp, giành chính quyền, tổ chức bộ máy, thực thi quyền lực

 

Câu 3.Trong trường nghề, môn chính trị có mấy chức năng cơ bản ?

 1. a. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

 

Chức năng cơ bản của môn học chính trị trong trường nghề là?

 1. Giáo dục văn hóa nghệ thuật, chính trị pháp luật
 2. Đào tạo và giáo dục phẩm chất đạo đức, tư tưởng tình cảm của người cách mạng
 3. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng, tình cảm, lối sống
 4. d. Nhận thức khoa học và giáo dục tư tưởng phẩm chất đạo đức, lối sống

 

Trong lịch sử phát triển các hình thái kinh tế – xã hội, chính trị xuất hiện vào thời kỳ?

 1. Nguyên thủy
 2. b. Chiếm hữu nô lệ
 3. Phong kiến
 4. Tư bản chủ nghĩa

 

Chức năng chung của môn học chính trị là?

 1. Góp phần đào tạo người lao động vừa có đức, vừa có tài
 2. Góp phần đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
 3. Góp phần đào tạo người lao động có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật trong lao động
 4. d. Góp phần đào tạo người lao động nhận thức đúng về tri thức khoa học chính trị và rèn luyện phẩm chất chính trị phù hợp

 

Sau khi học xong môn học chính trị người học cần vận dụng kiến thức như thế nào?

 1. Để xây dựng đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH.
 2. Để vững vàng tư tưởng trước các luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn chống phá của kẻ thù
 3. Để trở thành một công dân tốt, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước
 4. d. Để rèn luyện trở thành người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, năng lực công tác

 

Chủ nghĩa Mác ra đời vào khoảng  thế kỷnào ?

 1. Thế kỷ XVII
 2. Thế kỷ XVIII
 3. Thế kỷ XIX
 4. Thế kỷ XX

 

 1. Mác, Ph.Ăngghen đã thống nhất tư tưởng vào năm nào?
 2. 1842
 3. 1843
 4. c. 1844
 5. 1845

 

Học thuyết Mác được hình thànhvào giai đoạn nào?

 1. 1848-1895
 2. 1848-1859
 3. 1884-1895
 4. 1884-1895

 

 

Để nêu cao tính đoàn kết của giai cấp vô sản Lênin đã đề ra khẩu hiệu nào?

 1. “Bốn phương vô sản đều là anh em”
 2. “Vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”
 3. “Vô sản thế giới và nhân dân cần lao đoàn kết lại”
 4. “Nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới đoàn kết lại”

 

Những thành tựu khoa học tự nhiên là cơ sở khoa học trực tiếp hình thành chủ nghĩa Mác là:

 1. Định luật Becnuly, Học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác, Thuyết chính danh của Khổng Tử.
 2. Học thuyết về sự tiến hóa các loài của Đacuyn, Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Lomoloxop, Thuyết tiến hóa các loài của Svac, Slaydel.
 3. Thuyết di truyền của Mendel, Định đề Euclide, Thuyết tiền hóa các loài của Svac, Slaydel.
 4. Bộ Tư bản của C. Mác, Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng của Lomoloxop, Định luật Becnuly.

 

Các bộ phận lý luận cấu thành nên chủ nghĩa Mác bao gồm?

 1. Triết học, Luật học, Chính trị học
 2. b. Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học
 3. Triết học, Chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Kinh tế học, Chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

 

 

Nguồn gốc lý luận trực tiếp hình thành kinh tế chính trị Mác là:

 1. Kinh tế cổ điển Anh
 2. Cách mạng công nghiệp Anh
 3. Thuyết trọng nông
 4. Thuyết trọng thương

 

Trước khi có học thuyết Mác, phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản đều là:

 1. Tự giác
 2. Tự phát
 3. Thắng lợi
 4. d. Thất bại

 

Sự phát minh và ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học (cả khoa học lý luận và khoa học tự nhiên) cuối thế kỷ XIX ở Châu Âu đã tác động như thế nào đến chủ nghĩa Mác?

 1. Ảnh hưởng sâu sắc
 2. Củng cố về hiện thực khách quan
 3. c. Củng cố về lý luận và cơ sở khoa học
 4. Tạo ra cơ sở pháp lý và tính khoa học

 

 1. Mác, Ph.Ăngghen có mối quan hệ gắn bó và hiểu biết sâu sắc các phong trào của giai cấp nào?
 2. Giai cấp chủ nô
 3. Giai cấp phong kiến
 4. Giai cấp tư sản
 5. d. Giai cấp công nhân

 

. Ph. Ăngghen đã chia vận động của vật chất thành bao nhiêu hình thức cở bản?

 1. 3
 2. 4
 3. c. 5
 4. 6

 

Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được thể hiện như thế nào?

 1. a. Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức. Ý thức có sự tác động trở lại đối với vật chất.
 2. Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất. Vật chất có sự tác động trở lại đối với ý thức.
 3. Vật chất và ý thức cùng ra đời, vật chất quyết định ý thức. Ý thức có sự tác động trở lại đối với vật chất.
 4. Vật chất, ý thức cùng ra đời và tồn tại, vật chất và ý thức không có sự quyết định lẫn nhau.

 

Phát triển là một khuynh hướng của vận động đối với các sự vật hiện tượng bao gồm :

 1. Chỉ đơn thuần tăng lên về khối lượng, trọng lượng, kích cỡ.
 2. Là sự biến đổi liên tục không định hình được từ dạng này qua dạng khác
 3. Đi từ cao xuống thấp, đi từ hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, không có sự phát triển thụt lùi
 4. Đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, bao hàm cả sự thụt lùi đi xuống làm tiền đề cho sự phát triển

 

Quy trình nhận thức của con người trải qua các giai đoạn nào sau đây?

 1. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng
 2. Từ nhận thức đến hành động
 3. Từ lý luận cho đến thực tiễn kiểm nghiệm
 4. Từ nhận thức đơn giản đến phức tạp

 

 

Trong các hình thức vận động sau của vật chất thì hình thức vận động nào là cao nhất?

 1. Cơ học
 2. Hóa học
 3. Lý học
 4. Xã hội

 

Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là?

 1. a. Có quan điểm toàn diện trong nhìn nhận và đánh giá về sự vật và hiện tượng.
 2. Có quan điểm lịch sử trong nhìn nhận và đánh giá về sự vật và hiện tượng.
 3. Có quan điểm tương đối trong nhìn nhận và đánh giá về sự vật và hiện tượng.
 4. Có quan điểm tuyệt đối trong nhìn nhận và đánh giá về sự vật và hiện tượng.

 

Theo Lênin, thuộc tính chung nhất của vật chất là gì?

 1. Là một phạm trù triết học
 2. Không tồn tại cảm tính, không đồng nhất với vật thể
 3. c. Tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác
 4. Luôn chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác

 

 

Trong những quy luật của phép biện chứng duy vật, quy luật nào vạch ra nguồn gốc động lực của sự phát triển?

 1. a. Quy luật mâu thuẫn
 2. Quy luật lượng chất
 3. Quy luật phủ định.
 4. Quy luật xã hội.

 

Theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, nguồn gốc vận động của vật chất là:

 1. a. Tự thân vận động, do mâu thuẫn bên trong quyết định.
 2. Mâu thuẫn bên ngoài và mâu thuẫn bên trong quyết định.
 3. Do mâu thuẫn bên ngoài và sự tương tác các sự vật quyết định.
 4. Do tác nhân bên ngoài tác động và chi phối sự vật hiện tượng.

 

Hoạt động thực tiễn là hoạt động vật chất của con người tác động vào thế giới khách quan bao gồm những thình thức nào?

 1. Hoạt động vật chất, hoạt động tinh thần
 2. Hoạt động xã hội, lao động, ngôn ngữ
 3. Hoạt động sống, hoạt động văn hóa nghệ thuật, hoạt động chính trị
 4. d. Hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị -xã hội, hoạt động thực nghiệm

 

Phương thức sản của một hình thái kinh tế xã hội là gì?

 1. Cách thức tiến hành tổ chức sản xuất vật chất
 2. Cách thức tổ chức chính trị – xã hội
 3. Cách thức tổ chức và hoạt động chính quyền
 4. Cách thức tổ chức hoạt động đối nội và đối ngoại

 

Sự vận động và phát triển của xã hội bao gồm mấy quy luật cơ bản?

 1. a. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

Lực lượng sản xuất là:

 1. Mối quan hệ giữa con người với tư liệu sản xuất trong xã hội
 2. Mối quan hệ giữa con người với chủ thể kinh tế trong quan hệ kinh tế
 3. Mối quan hệ giữa con người với con người trong quá trình tổ chức sản xuất
 4. d. Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người

 

Quan hệ sản xuất là:

 1. Quan hệ giữa con người với lực lượng sản xuất
 2. Quan hệ giữa con người với sự phát triển kinh tế xã hội
 3. Mối quan hệ giữa con người với con người trong quá trình tổ chức sản xuất
 4. Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, thể hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người

 

Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quy luật phát triển xã hội được thể hiện như thế nào?

 1. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất có sự tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất.
 2. Quan hệ sản xuất quyết định lực lượng sản xuất, lực lượng sản xuất có sự tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất.
 3. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, quan hế sản xuất không có sư tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất.
 4. Lực lượng sản xuất không quyết định quan hệ sản xuất, tồn tại độc lập không có sự quyết định lẫn nhau.

 

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng được thể hiện như thế nào?

 1. a. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng ra đời có sự tác động trở lại đối với cơ sở hạ tầng.
 2. Kiến trúc thượng tầng quyết định cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng ra đời có sự tác động trở lại đối với cơ sở hạ tầng.
 3. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng ra đời không có sự tác động trở lại đối với cơ sở hạ tầng.
 4. Cơ sở hạ tầng không quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng không có sự tác động.

 

Thực chất của đấu tranh giai cấp trong lịch sử xã hội loài người là?

 1. Đấu tranh vì lợi ích kinh tế không thể điều hòa được
 2. Đấu tranh vì lợi ích chính trị giữa các tập đoàn người trong xã hội
 3. Đấu tranh vì lợi ích văn hóa và tôn giáo các tập đoàn người trong xã hội
 4. Đấu tranh giữa các tập đoàn người có lợi ích căn bản đối lập không thể điều hòa được.

 

Đảng ta chủ trương phát triển lực lượng sản xuất bằng cách:

 1. Thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức
 2. Áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất
 3. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa
 4. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện công bằng xã hội

 

Động lực chủ yếu của tiến bộ xã hội là:

 1. Sự phát triển của lực lượng sản xuất
 2. Sự phát triển của hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật
 3. Sự phát triển của các quan hệ quốc tế và hợp tác quốc tế
 4. Sự phát triển của con người trong xã hội

 

Trong lực lượng sản xuất, yếu tố nào cách mạng nhất?

 1. Con người
 2. Công cụ lao động
 3. Đối tượng lao động
 4. Các yếu tố khác tham gia vào quá trình sản xuất

 

Một trong những phát kiến địa lý quan trọng làm cơ sở cho chủ nghĩa thực dân ra đời là:

 1. Tìm ra Bắc cực
 2. Tìm ra châu Úc
 3. c. Tìm ra châu Mỹ
 4. Tìm ra Nam cực

 

Cách mạng tư sản đầu tiên diễn ra ở đâu?

 1. Pháp
 2. Anh
 3. Hà Lan
 4. Mỹ

 

Hàng hóa là gì?

 1. Là sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.
 2. Là sản phẩm của kết quả lao động của con người, thông qua trao đổi mua bán.
 3. Là sản phẩm trao đổi mua bán.
 4. Là sản phẩm của lao động, nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi mua bán.

 

Hàng hóa có thuộc tính cơ bản đó là:

 1. Giá trị và giá trị sử dụng
 2. Giá trị và giá cả
 3. Giá cả và giá trị sử dụng
 4. Giá trị, giá trị sử dụng và giá cả.

 

Để sức lao động trở thành hàng hóa cần có mấy điều kiện cơ bản?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

 

Giá trị thặng dư là gì?

 1. Là giá trị dôi ra ngoài sức lao động
 2. Là giá trị thừa ra trong quá trình lao động sản xuất
 3. Là số tiền mà người lao động kiếm được khi hoạt động sản xuất
 4. Là lãi suất mà nhà tư bản có được khi buôn gian bán lận

 

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển dẫn đến mâu thuẫn xã hội nào cần được giải quyết ?

 1. Mâu thuẫn giàu- nghèo trong xã hội
 2. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản với nhau
 3. Mâu thuẫn giữa giai cấp địa chủ phong kiến với giai cấp tư sản
 4. Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản

 

Bản chất của chủ nghĩa đế quốc được thể hiện ở yếu tố nào sau đây?

 1. Các nước đế quốc mâu thuẫn gay gắt với nhau
 2. Độc quyền về kinh tế
 3. Phản dân chủ, hiếu chiến
 4. Tất cả các ý trên

 

Trong kinh tế, phương thức sản xuất hàng hóa phát triển mạnh nhất trong hình thái kinh tế – xã hội nào?

 1. Cộng sản nguyên thủy
 2. Chiếm hữu nô lệ
 3. Phong kiến
 4. d. Tư bản chủ nghĩa

 

Trong nền sản xuất lớn hiện đại, yếu tố nào giữ vai trò quyết định trong quá trình sản xuất?

 1. Công cụ lao động
 2. Sức lao động
 3. Đối tượng lao động
 4. Khoa học công nghệ

 

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bắt đầu từ khi nào?

 1. 1930

b.1945

 1. 1954
 2. 1975

 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ra đời vào thời gian nào?

 1. 1986
 2. b. 1991
 3. 1996
 4. 2011

 

Theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,  Đảng ta đã xác định mấy phương hướng để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa?

 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8

 

 

Ai là người đề ra khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

 1. C. Mác
 2. Ph. Angghen
 3. V.I. Lênin
 4. Hồ Chí Minh

 

Lênin đã áp dụng thành công lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin vào hiện thực về chủ nghĩa xã hội ở nước nào?

 1. Anh
 2. Pháp
 3. Mỹ
 4. Nga

 

Giai đoạn nào chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới lâm vào trì trệ khủng hoảng?

 1. Từ cuối thập kỷ 50 đến đầu thập niên 60 của thế kỷ XX
 2. Từ cuối thập kỷ 60 đến đầu thập niên 70 của thế kỷ XX
 3. Từ cuối thập kỷ 70 đến đầu thập niên 80 của thế kỷ XX
 4. Từ cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX

 

Chủ nghĩa xã hội có mấy đặc trưng cơ bản?

 1. 4
 2. 5
 3. c. 6
 4. 7

 

 

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội có thể diễn ra theo con đường nào?

 1. Quá độ trực tiếp từ xã hội cũ lên xã hội mới.
 2. b. Quá độ trực tiếp hoặc gián tiếp qua nhiều bước trung gian.
 3. Quá độ khách quan hoặc chủ quan qua nhiều bước trung gian.
 4. Quá độ gián tiếp từ nhà nước phong kiến sang nhà nước xã hội chủ nghĩa.

 

Dựa trên sáng kiến vĩ đại nào để C.Mác và Ph. Engel luận giải một cách khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

 1. Thuyết tiến hóa các loài của Đacuyn
 2. b. Chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư
 3. Kinh tế học chính trị cổ điển Anh

d.Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp

 

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là:

 1. a. Là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ xã hội cũ sang xã hội mới.
 2. Là thời kỳ cách mạng lâu dài, khó khăn và phức tạp đi từ xã hội cũ sang xã hội mới.
 3. Là một thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa từ xã hội cũ sang xã hội mới.
 4. Là một thời kỳ đấu tranh cách mạng từ xã hội cũ sang xã hội mới.

 

Dân tộc ta đã phải trải qua hơn 12 thế kỷ chống chiến tranh xâm lược bảo vệ tổ quốc, trong số các thế lực ngoại bang, chống thế lực nào lâu dài nhất?

 1. A. Quân Nam Hán.
 2. Quân Thanh.
 3. Quân Pháp.
 4. Quân Mỹ.

 

Chế độ phong kiến trung ương tập quyền đạt đến độ hoàn thiện trong lịch sử Việt Nam thuộc triều đại nào?

 1. Nhà Trần.
 2. Nhà Hồ.
 3. C. Nhà Lê.
 4. Nhà Nguyễn.

 

Việc đắp đê trị thủy trong lịch sử dựng nước của nhân dân Việt Nam đã góp phần trực tiếp hình thành nên truyền thống tốt đẹp cơ bản nào sau đây:

A.Truyền thống kiên cường bất khuất.

 1. Truyền thống nhân nghĩa.
 2. Truyền thống đoàn kết.
 3. Truyền thống cần cù.

 

Yếu tố nào tạo nên sự cố kết trong cộng đồng dân tộc Việt Nam?

 1. Nhu cầu lao động sản xuất, chiến đấu dựng xây đất nước.
 2. Nhu cầu chống giặc ngoại xâm.
 3. Nhu cầu bảo tồn văn hóa.
 4. Nhu cầu đa dân tộc.

 

Trong lịch sử, Việt Nam luôn là mục tiêu nhòm ngó của các thế lực từ bên ngoài xâm lược lớn hơn mình rất nhiều lần, nguyên nhân từ yếu tố nào?

 1. Tiềm năng con người.
 2. Tiềm năng vị trí địa lý.
 3. Tiềm năng kinh tế.
 4. Tiềm năng quân sự.

 

Đoạn trích sau trong Tuyên ngôn độc lập: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Đoạn trích đó nói lên truyền thống tốt đẹp cơ bản nào của dân tộc Việt Nam?

A.Truyền thống đánh giặc giữ nước.

 1. Truyền thống đoàn kết nhân nghĩa.
 2. Truyền thống lao động cần cù thông minh sáng tạo.
 3. D. Truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí kiên cường bất khuất.

 

Phương án nào sau đây KHÔNG đúng?

 1. Với người Việt Nam, lao động là truyền thống nổi bật với sắc thái riêng.
 2. Cần cù vốn là bản chất của người lao động và là truyền thống riêng biệt của dân tộc Việt Nam.
 3. Lao động sáng tạo với tinh thần lạc quan yêu đời là một nét đặc sắc thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của tâm hồn Việt Nam.
 4. Người Việt Nam sinh ra trên một địa bàn đất đai nhỏ hẹp, thiên nhiên khắc nghiệt, luôn bị ngoại xâm đe doạ nên ngay từ rất sớm, bản năng và ý thức rèn luyện cho mình những đức tính quý báu như kiên nhẫn, cần cù, chăm chỉ trong lao động; thanh bạch giản dị tiết kiệm trong lối sống.

 

Dân tộc là gì ?

A

 

Nhà nước văn lang ra đời khi nào ?

A

 

Vị vua đầu tiên của nhà nước văn lang là?

B

 

Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai vào năm nào?

 1. 1858.
 2. 1930.
 3. 1945.
 4. 1954.

 

 “Ra đời trong quá trình khai thác thuộc địa lần I của Pháp; sau chiến tranh thế giới thứ nhất phát triển rất nhanh. Tuy ít về số lượng, ra đời muộn so với giai cấp công nhân châu Âu, đời sống gắn với sản xuất công nghiệp, họ là đại biểu của phương thức sản xuất tiên tiến nhất”.Đây là quan điểm nhằm chỉ giai cấp, tầng lớp nào?

 1. Nông dân.
 2. Tiểu tư sản.
 3. Công nhân
 4. D. Tư sản Việt Nam.

 

“Tiền đồ cách mạng Việt Nam đen tối như không có đường ra” là câu nói của ai?

 1. Vua Hàm Nghi.
 2. B. Phan Bội Châu.
 3. Phan Chu Trinh.
 4. Hồ Chí Minh.

 

Hồ Chí Minh đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa” vào thời gian nào?

 1. Tháng 5 năm 1920.
 2. Tháng 6 năm 1920.
 3. C. Tháng 7 năm 1920.
 4. Tháng 8 năm 1920.

 

Phương án nào sau đây mô tả xã hội Việt Nam trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời?

 1. A. Từ một quốc gia phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến; dân ta từ chỗ tự do, trở thành nô lệ.
 2. Từ một quốc gia phong kiến địa chủ trở thành một nước thuộc địa phong kiến; dân ta từ chỗ tự do, trở thành người dân mất nước.
 3. Từ một quốc gia phong kiến tự chủ trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến; dân ta từ chỗ tự do, trở thành những kẻ bị nô dịch.
 4. Từ một quốc gia phong kiến truyền thống trở thành một nước thuộc địa bán phong kiến; dân ta từ chỗ tự do, từ chỗ tự chủ trở thành nô lệ, những kẻ làm thuê, bị nô dịch.

 

Pháp xâm lược Việt Nam, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, nhưng nổi lên 2 mâu thuẫn: Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp; Giữa nhân dân Việt Nam (chủ yếu là nông dân) với địa chủ phong kiến. Hai mâu thuẫn này được gọi là:

 1. A. Mâu thuẫn chủ yếu.
 2. Mâu thuẫn cơ bản.
 3. Mâu thuẫn không chủ yếu.
 4. Mâu thuẫn không cơ bản.

 

Phương án nào sau đây KHÔNG đúng về chế độ phong kiến Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX?

 1. Từng bước đầu hàng và làm tay sai cho Pháp.
 2. Đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, không còn đảm đương được vai trò giữ nước.
 3. Câu kết và dựa vào Pháp đàn áp, nô dịch, bóc lột và tước đoạt dân nghèo, nhất là nông dân.
 4. Từng bước thiết lập nên những chính sách mới nhằm phối hợp, đoàn kết nhân dân chống lại thực dân Pháp.

 

Nguyên nhân thất bại của các phong trào Cần Vương, nông dân Yên thế, yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản, Đông kinh nghĩa Thục, Duy Tân, Việt Nam quốc dân Đảng là gì:

 1. Không có đường lối đối nội và đối ngoại tốt, hiệu quả.
 2. Bế tắc về đường lối chính trị, lỏng lẻo về tổ chức, không có cơ sở rộng rãi trong quần chúng.
 3. Chia rẽ trong nội bộ, thiếu đoàn kết, thiếu liên hệ với bên ngoài, đặc biệt chưa có sự lãnh đạo của các lãnh tụ.
 4. Dựa vào tư sản, dựa vào đế quốc, thực dân và hô hào – cải lương chứ không chiến đấu thực tế.

Nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước trước khi có Đảng là bế tắc về đường lối chính trị, lỏng lẻo về tổ chức, không có cơ sở rộng rãi trong quần chúng. Do đó có thể nói……

 1. Tương lai cách mạng đen tối như mực, không có đường ra, chẳng có lối thoát.
 2. Tiền đồ cách mạng Việt Nam rơi vào khủng hoảng là điều không thể trảnh khỏi.
 3. Tiền đồ cách mạng Việt Nam mất phương hướng, vô định và sẽ thất bại.
 4. Tiền đồ cách mạng Việt Nam đen tối như không có đường ra.

 

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Từ đây cách mạng Việt nam đã có một đảng chân chính lãnh đạo, trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. Đồng thời, ……

 1. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối, bế tắc về phương pháp cứu nước đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng.
 2. Cũng mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của dân chủ, của công bằng và của nhân văn.
 3. Tiến đến một giai đoạn mới – giai đoạn phát triển chủ nghĩa xã hội, đi lên chủ nghĩa Cộng sản.
 4. Khép lại ký ức lịch sử bảo thủ, hèn yếu, kém cỏi của địa chủ phong kiến, tay sai.

 

Ngày 17 tháng 6 năm 1929 là mốc thời gian đánh dấu tổ chức cộng sản nào được thành lập?

 1. Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn.
 2. Đông Dương Cộng Sản Đảng.
 3. An Nam Cộng Sản Đảng.
 4. Cả A, B và C đều đúng.

 

Trước năm 1930, ba tổ chức Cộng sản tồn tại ở Việt Nam được thể hiện như thế nào?

 1. A. Chia rẽ, mâu thuẫn, tạo điểm yếu để thực dân đàn áp.
 2. Đoàn kết, liên hệ với nhau chặt chẽ, cùng đề ra mục tiêu và hành động.
 3. Tuy có đoàn kết, nhưng vẫn chưa tìm được điểm chung trong các phong trào cụ thể, hành động cụ thể.
 4. Đấu tranh chống lại nhau, từng bộ phận lần lượt cấu kết với thực dân để đàn áp tổ chức còn lại.

 

 

Nhận định này là của ai?

 1. C.Mác
 2. Ph.Ăngghen.
 3. V.I.Lênin.
 4. D. Hồ Chí Minh.

 

Giai cấp tư sản Việt Nam có số ít là tư sản mại bản có quyền lợi kinh tế chính trị gắn liền với đế quốc thực dân; phần lớn còn lại là ……

 1. Tư sản dân tộc.
 2. Địa chủ phong kiến.
 3. Nông dân yêu nước.
 4. Công nhân cách mạng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một ….., nguồn gốc nông dân ở ……., huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề của ……. Hãy lựa chọn phương án phù hợp sau để hoàn thành đúng thứ tự các thông tin:

 1. Gia đình trí thức yêu nước; Làng Sen; Thực dân phong kiến.
 2. Gia đình nhà Nho yêu nước; Làng Hoàng Trù; Thực dân đế quốc.
 3. Gia đình nhà nông yêu nước; Làng Kim Liên; Thực dân phong kiến.
 4. Gia đình trí thức yêu nước; Làng Kim Liên; Thực dân phong kiến.

 

Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, giai đoạn từ năm 1911-1920 là giai đoạn thể hiện nội dung nào sau đây :

 1. Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng.
 2. Tìm tòi khảo nghiệm và đến với chủ nghĩa Mác – Lênin.

C.Hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam.

 1. D. Thời kỳ tìm thấy con đường cứu nước, đi theo con đường CMVS.

 

 “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng” là  tư tưởng thuộc nội dung nào sau đây:

 1. Trung với nước, hiếu với dân.
 2. Hết lòng yêu thương con người.
 3. Có tinh thần quốc tế trong sáng.
 4. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

 

Một trong những quan điểm của Hồ Chí Minh khẳng định: Muốn cách mạng thành công phải có…

 1. Sự tham gia kháng chiến của quần chúng nhân dân.
 2. Sự lãnh đạo của Đảng cách mạng theo Chủ nghĩa Mác – Lênin.
 3. Sự đoàn kết của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là sự đoàn kết của tất cả đồng bào, cả tôn giáo và không tôn giáo.
 4. Sự đoàn kết của toàn dân, toàn Đảng kết hợp với sự ủng hộ của đồng bào người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đặc biệt là các Đảng Cộng sản trên thế giới.

 

Muốn có phương thức sản xuất chủ nghĩa xã hội, hình thái kinh tế – xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cần:

 1. Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật tương ứng.
 2. Xây dựng cơ sở kinh tế, chính trị và xã hội giàu mạnh.
 3. Xây dựng cơ sở tồn tại xã hội giàu mạnh và công bằng.
 4. Xây dựng cơ sở kiến trúc thượng tầng chất lượng và hoàn thiện.

 

Phải kiên quyết chống các loại bệnh “nội xâm” và đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa biến chất. Từ đó…..

 1. Để mỗi cán bộ đảng viên của đảng có trách nhiệm, có nghĩa vụ hơn.
 2. Để mỗi cán bộ đảng viên của đảng vừa hồng lại vừa chuyên.
 3. Để mỗi cán bộ phê bình và tự phê bình mình nhiều hơn nữa.
 4. Để mỗi cán bộ đảng viên của đảng thấy được lòng tự trọng và đạo đức, nhân văn của bản chất chủ nghĩa xã hội.

 

Vấn đề “Tam nông” là vấn đề gì?

 1. Nông nghiệp, nông thôn, nông dân.
 2. Nông nghiệp, nông lâm, nông thôn.
 3. Nông nghiệp, nông sản, nông dân.
 4. Nông thôn, nông dân, nông sản.

Những nguy cơ, thách thức như: Tụt hậu về kinh tế, chệch hướng về chủ nghĩa xã hội, nạn tham nhũng và quan liêu, “diễn biến hòa bình”… được Đảng ta nhận định trong Văn kiện:

 1. Văn kiện Đại hội VII.
 2. Văn kiện Đại hội VIII.
 3. Văn kiện Đại hội IX.
 4. Văn kiện Đại hội X.

 

Nghị quyết TW 2 khóa mấy đã vạch định hướng cho sự phát triển thị trường khoa học và công nghệ và coi đây là một trong tám giải pháp cơ bản để thúc đẩy nhanh hơn sự phát triển KH&CN nước nhà, tạo môi trường để KH&CN gắn với sản xuất, kinh doanh, với phát triển kinh tế?

 1. Khóa VI.
 2. Khóa VII.
 3. Khóa VIII.
 4. Khóa IX.

 

“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý, và phân phối…”. Quan điểm đó được đưa ra tại Đại hội nào?

 1. Đại hội VIII.
 2. Đại hội IX.
 3. Đại hội X.
 4. Đại hội XI.

 

 

Sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất còn được gọi là:

 1. Sở hữu tập thể
 2. Sở hữu nhà nước
 3. Cả a, b đều đúng
 4. Cả a, b đều sai

Câu 210: Sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất ở nước ta được biểu hiện dưới hình thức:

 1. A. Cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân, hộ gia đình.
 2. Hợp tác xã, tư bản tư nhân, cá thể, tiểu chủ.
 3. Vốn đầu tư nước ngoài, tư bản nhà nước.
 4. Cả a, b và c đều sai.

 

Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế – xã hội?

 1. Cho phép khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.
 2. Phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.
 3. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
 4. Cả a, b và c Câu

Thị trường tài chính của nước ta hiện nay có nhiều vấn đề phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện một số hiện tượng có tham vọng thâu tóm ngân hàng, hiện tượng này có ảnh hưởng gì đến ổn định cho đất nước?

 1. Cực kỳ nguy hiểm.
 2. Đây là nguồn gốc sâu xa của khủng hoảng tài chính.
 3. Làm mất ổn định sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là sự tụt hậu về kinh tế.
 4. Cả A, B và C đều đúng.

Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam tồn tại bao nhiêu hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất?

 1. A. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6

 

 

Câu 218: Theo HCM, văn hóa có bao nhiêu chức năng cơ bản ?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

 

Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người là?

 1. a. Tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi
 2. Tăng chiều cao và cân nặng con người Việt Nam
 3. Tăng hệ số thông minh, tuổi thọ
 4. Tăng sức khỏe của thanh thiếu niên

 

Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII chủ trương “về xây dựng vừ phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc” được đề ra vào năm nào?

 1. 1996
 2. 1997
 3. 1998
 4. 1999

Văn hóa bao gồm các giá trị về?

 1. Vật chất và tinh thần
 2. Vật thể và phi vật thể
 3. Cộng đồng và làng xã
 4. Nông nghiệp và du mục

 

Nền văn hóa Việt Nam được hình thành trên cở sở đặc trưng văn hóa tổng hợp các dân tộc Việt Nam nên có tính chất gì?

 1. Thống nhất trong đa dạng
 2. Cổ truyền và hiện đại
 3. Nông nghiệp và công nghiệp
 4. Tổng hợp và đa dạng

 

Chức năng giáo dục của văn hóa thể hiện?

 1. Nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động.
 2. Hướng con người tới cái đẹp, cái chân -thiện – mỹ.
 3. Góp phần hoàn thiện con người
 4. Dự báo tương lai phát triển.

 

Thực hiện các chính sách xã hội vì con người Đảng chủ trương?

 1. Phát triển kinh tế gắn liền với công bằng xã hội
 2. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
 3. Ưu tiên phát triển cho vùng đồng bào thiểu số
 4. Thực hiện xây dựng chính sách toàn diện về giải quyết các vấn đề xã hội

 

Kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội được tiến hành?

 1. Trên phạm vi cả nước ,ở từng lĩnh vực từng địa phương
 2. Trên phạm vi từng nghành, từng chức năng, từng địa điểm
 3. Trên phạm vi trong nước và quốc tê
 4. Trên phạm vị của các tỉnh, thành phố, bộ ngành.

 

Điền từ còn thiếu trong câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sống sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, nghệ thuật. Những công cụ sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là ……..”

 1. Văn minh
 2. Văn hiến
 3. Văn vật
 4. d. Văn hóa

 

Một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội là “có nền văn hóa…,đậm đà bản sắc dân tộc”. Điền từ còn thiếu vào chổ trống?

 1. Tiên tiến
 2. Phát triển
 3. Tiến bộ
 4. Cổ truyền

 

Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập vào:

 1. Ngày 19 tháng 12 năm 1946
 2. Ngày 19 tháng 12 năm 1944
 3. Ngày 22 tháng 12 năm 1944
 4. Ngày 22 tháng 12 năm 1946

 

Sức mạnh để bảo vệ tổ quốc là?

 1. Nôi lực và ngoại lực
 2. b. Của khối đại đoàn kết dân tộc, cả hệ thống chính trị
 3. Của toàn Đảng , toàn dân, toàn quân.
 4. Sức mạnh của lức lượng chính trị và vũ trang

 

Bảo vệ tổ quốc được xem là nhiệm vụ như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

 1. Quan trọng
 2. b. Chiến lược
 3. Sách lược
 4. Then chốt

 

Một trong những nhiệm vụ của quốc phòng an ninh hiện nay là?

 1. Làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch
 2. Tiêu diệt các thế lực thù địch chống phá nước ta
 3. Chủ động trong quốc phòng và an ninh
 4. Xây dựng một lực lượng quân sự mạnh và hiện đại

Để động viên chiến đấu bảo vệ tổ quốc Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải……” điền từ còn thiếu vào câu nói trên?

 1. Đánh giặc giữ nước
 2. Cùng nhau giữ lấy nước
 3. Đoàn kết giữ nước
 4. Đồng lòng giữ nước

 

Cơ sở chính trị -xã hội vững chắc cho quốc phòng và an ninh thì cán bộ, đảng viên và nhân dân phải?

 1. Chấp hành đúng pháp luật
 2. b. Vững vàng về chính trị tư tưởng
 3. Sẵn sàng tham gia bảo vệ tổ quốc
 4. Tham gia trấn áp phản cách mạng

 

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc luôn phải ?

 1. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác
 2. Xác định được kẻ thù và các thế lực thù địch
 3. Chia rẽ nội bộ kẻ thù
 4. Sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc

 

Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay là ?

 1. a. Bảo vệ Đảng nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh chính trị, kinh tế, tư tưởng
 2. Bảo vệ vùng lục địa, vùng trời, vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia
 3. Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chống âm mưu diễn biến hòa bình bạo loạn lật đỗ
 4. Bảo về thành quả cách mạng và chế độ chính trị xã hội.

 

Trong sự kết hợp phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng cần phải là?

 1. Xây dựng lượng vũ trang lơn mạnh
 2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế để tăng cường tiềm lực quốc phòng
 3. c. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh thành phố
 4. Xây dựng phát triển lực lượng ba thứ quân tinh nhuệ hiện đại thực hiện bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

 

Giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay cần phải có:

 1. Hợp tác song phương.
 2. Hợp tác của các nước phát triển.
 3. Hợp tác của các nước đang phát triển.
 4. Sự hợp tác đa phương.

 

Ở Việt Nam hiện nay có mấy tôn giáo lớn?

 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7

Bộ chính trị ra nghị quyết 24 về công tác tôn giáo, xác định tôn giáo là vấn đề lâu dài, tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân được đưa ra vào thời gian nào?

 1. 1989
 2. b. 1990
 3. 1991
 4. 1992.

 

Tôn giáo nào xuất hiện sớm nhất trong lịch sử nước ta?

 1. Đạo cao đài
 2. Đạo Hòa hảo
 3. c. Đạo Phật
 4. Đạo thiên chúa

         

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, ngày 25 – 4 – 1961, Bác đã nói?

 1. “Đoàn kết là sức mạnh”
 2. b. “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công thành công đại thành công”
 3. “Bốn phương vô sản đều là anh em”
 4. “Đại đoàn kết toàn dân”

 

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có vai trò như thế nào trong việc tập hợp vận động và đoàn kết rộng rãi và các tập thể nhân dân?

 1. a. Quan trọng
 2. Cần thiết
 3. Then chốt
 4. Định hướng

 

Tôn giáo nào là do người Việt sáng lập nên?

 1. Đạo cao Đài và Hòa hảo
 2. Đạo phật và đạo thiên chúa
 3. Đạo tin lành và hồi giáo
 4. Nho giáo và Đạo giáo

 

Thực hiện đại đoàn kết dân tộc Đảng và nhà nước bảo đảm lợi ích chính đáng của?

 1. Giai cấp công nhân
 2. Nhân dân lao động
 3. c. Mọi tầng lớp dân cư
 4. Giai cấp tư sản.

 

Chính sách tôn giáo cơ bản của Đảng ta hiện nay là:

 1. Cho phép mọi tôn giáo hoạt động
 2. Các tôn giáo được tự do truyền đạo và hành đạo
 3. Cho phép thành lập các tôn giáo mới
 4. Đảm bảo tự do tín ngưỡng, mọi tôn giáo hoạt động theo theo khuôn khổ và bình đẳng trước pháp luật

 

Đối với thế hệ trẻ trong xây dựng đoàn kết dân tộc cần phải?

 1. Chăm lo đến phát triển thể chất, trí tuệ
 2. b. Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng đạo đức lối sống
 3. Dạy nghề hướng nghiệp và tạo công ăn việc làm
 4. Tăng cường giao lưu và hợp tác với thanh niên quốc tế.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Một trong những nội dung của chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do ……. và không ……. của nhân dân.

 1. Tôn giáo – tôn giáo
 2. b. Tín ngưỡng – tín ngưỡng
 3. Tín ngưỡng – tôn giáo
 4. Tôn giáo – tín ngưỡng

 

Một trong những yếu tố thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền “là đẩy mạnh phòng chống ….”.Điền từ còn thiếu vào chổ trống?

 1. Quan liêu
 2. Tham nhũng
 3. Hủ hóa
 4. Suy thoái đạo đức

 

Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong hệ thống pháp luật  Việt Nam?

 1. Pháp lệnh
 2. Luật
 3. Hiến pháp
 4. Nghị quyết

 

Tham nhũng là gì?

 

A.hành vi của bất kỳ người nào có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ

 

Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam chuyển từ đấu tranh tự phát lên đấu tranh tự giác đươc đánh dấu bởi?

 1. a. Phong trào đấu tranh công nhân Ba son
 2. Phong trào đấu tranh của công nhân Sài gòn-Chợ lớn
 3. Phong trào đấu tranh của công nhân Phú Riềng
 4. Phong trào đấu tranh của công nhân dệt Nam Định

 

Giai cấp công nhân Việt Nam có sứ mệnh lịch sử to lớn là:

 1. Lãnh đạo cách mạng; đại diện phương thức sản xuất tiên tiến tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xă hội; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 2. Là giai cấp tiến tiến của lực lượng sản xuất; đại diện phương thức sản xuất tiên tiến tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 3. Là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 4. Là lực lượng – giai cấp đấu tranh với giai cấp tư sản trong thời đại hiện nay; tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ; đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Một trong những biện pháp để xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị là:

 1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ quan lập pháp
 2. Xây dựng một bộ máy đàn áp hữu hiệu
 3. Kêu gọi nhân dân chấp hành đúng pháp luật
 4. Tham gia vào luật quốc tế và công ước của Liên Hợp Quốc

 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay phải xuất phát từ căn cứ cơ bản nào?

 1. Nắm vững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như cương lĩnh của Đảng về Nhà nước và pháp luật.
 2. Xây dựng sự vững mạnh của hiến pháp và pháp luật
 3. Tăng cường học tập kinh nghiệm về xây dựng nhà nước Pháp quyền trên thế giới
 4. Xây dựng và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa.

 

Đảng ta xác định: “Tổ chức quyền lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền…..”

 1. Tự do dân chủ
 2. b. Lập pháp, hành pháp, tư pháp
 3. Tập trung dân chủ
 4. Con người

 

Quan điểm đối ngoại “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” , được đề ra tại đaị hội nào của Đảng?

 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng
 2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng
 3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
 4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

 

Một trong những biện pháp để xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị là:

 1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ quan lập pháp
 2. Xây dựng một bộ máy đàn áp hữu hiệu
 3. Kêu gọi nhân dân chấp hành đúng pháp luật
 4. Tham gia vào luật quốc tế và công ước của Liên Hợp Quốc

 

 

 

Chương trình khai thác thuộc địa lần I của thực dân Pháp ở Việt Nam diễn ra trong giai đoạn nào?

 1. 1897 – 1914
 2. 1858 – 1897
 3. 1914 – 1918
 4. 1897 – 1918

 

 

Sự phát triển giai cấp công nhân Việt Nam về số lượng đến năm 1929 đạt?

 1. 20 vạn người
 2. 22 vạn người
 3. 24 vạn người
 4. 26 vạn người

 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam có vai trò như thế nào trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

 1. Phản biện xã hội
 2. Cơ quan tham mưu
 3. Điều chỉnh
 4. Định hướng

Điền từ còn thiếu vào khái niệm sau:  “Giai cấp công nhân là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ ………., hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất ………..”

 1. a. Công nghiệp
 2. Thủ công nghiệp
 3. Nông nghiệp
 4. Sản xuất hàng hóa

 

Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay là:

 1. Chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.
 2. Đã đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.
 3. Bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.
 4. Cả a và b đều đúng

 

Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất vì ?

 1. Đại diện cho lực lượng đông đảo nhất và tiên tiến nhất
 2. Lực lượng sản xuất tiến bộ, có trình độ xã hội hóa cao
 3. Được trang bị chủ nghĩa Mác-Lênin trong đấu tranh cách mạng
 4. Có liên minh giai cấp công-nông là động lực của cách mạng

 

Ngoài truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì giai cấp công nhân Việt Nam còn có truyền thống tiêu biểu nào?

 1. a. Trung tâm đoàn kết toàn dân tộc; Giữ vai trò lãnh đạo cách mạng; Giữ vững truyền thống độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội
 2. Có truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất trong đấu tranh cách mạng, đoàn kết, mang trong mình bản chất của giai cấp công nhân quốc tế.
 3. Là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn với xã hội chủ nghĩa
 4. Liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân, hình thành nên liên minh giai cấp công-nông trở thành động lực của cách mạng Việt Nam.

 

Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

 1. Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc.
 2. b. Phần lớn xuất thân từ nông dân.
 3. Chịu 3 tầng áp bức bóc lột.
 4. Cả a, b, và c đều đúng

 

Những nguy cơ, thách thức như: tụt hậu về kinh tế, chệch hướng về chủ nghĩa xã hội, nạn tham nhũng và quan liêu, “diễn biến hòa bình”… được Đảng ta nhận định trong Văn kiện của đại hội nào?

 1. Đại hội VII.
 2. Đại hội VIII.
 3. Đại hội IX.
 4. Đại hội X.

 

Chương trình khai thác thuộc địa lần II của thực dân Pháp ở Việt Nam diễn ra trong giai đoạn nào?

 1. a. 1919 – 1929
 2. 1858 – 1897
 3. 1914 – 1918
 4. 1897 – 1918

1D 2A 3A 4D 5B 6D 7D 8C 9A 10C 11A 12A 13B 14B 15A 16B 17A 18B 19C 20A 21D

 

22D 23B 24C 25D 26A 27C 28A 29A 30A 31D 32B 33A 34A 35A 36A 37A

 

38D 39A 40C41A42C43C44C45A46A47B48C49A50A51D52C53D

 

54C55A56A57A58C59D60A61C62C63A64A65D66A67A68C69B

 

70A71C72C73C74D75A76A77D78A79A80D81A82B83D84C85B

 

86D87D88A89D90D9192B93D94A95B96A97B98C99D100B101C

 

102C103D104C105A106D107B108C109D110A111B112B113D

 

114B115B116A117B118A119D  120C121B122A123B124C125B

 

126C127D128C129A130D131C132B133A134D135B136C137A

 

138C139A140B141D142A143B144B145B146C147C148D149D

 

150C151D152A153B154C155A156B157A158C159A160C161A

 

162D163B164B165C166D167A168A169B170A171C172D173A

 

174C175B176A177B178A179C180D181A182C183B184C185A

 

186C187D188B189B190D191A192C193D194A195B196B197A

 

198B199C200A201B202C203C204D205C206B207C208A209A

 

210A211B212A213D214D215D216D217D218C219C220A221C

 

222B223C224A225B226A227A228A229A230A231A232A233A

 

234D235B236A237C238B239C240B241A242B243B244A245A

 

246A247C248D249C250C251C252B253B254C255C256B257A

 

258B259B260A261C262C263C264C265A266D267C268B269B

 

270A271B272A273C274B275D276C277B278A279A280A281A

 

282A283A284A285C286B287B288A289A290A291B292A293A

 

294A295A296B297A298A299B300C 

 

THE END

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo